Hej medlem i Vendels Fiberförening!

Nu väntar vi bara på beslut från länsstyrelsen om bidrag för att bygga det efterlängtade fibernätet i Vendel. Att det har tagit så lång tid beror på att överordnad myndighet, Jordbruksverket, inte har kommit ut med nödvändiga föreskrifter och riktlinjer för beslutande myndighet (i vårt fall länsstyrelsen i Uppsala). Enligt uppgift skall det dock vara klart i nästa vecka. Handläggaren på länsstyrelsen har trots det börjat förbereda beslutet. Vi har regelbunden kontakt med henne för att se till att alla villkor är uppfyllda och att inga oklarheter finns.
Vi har också fortlöpande diskussioner med vår samarbetspartner Zitius som skall bygga nätet. Det finns en formell avsiktsförklaring som innebär att ett samarbetsavtal skall skrivas så snart vi vet vilka villkor som gäller för att få bidrag. En viktig fråga i sammanhanget är hur ägandet av nätet skall överföras till Zitius/Skanova utan att strida mot villkoren.

Det har rått en viss osäkerhet i södra delarna av kommunen vem som skall bygga nätet där. Vattholmabygdens Fiber
har delat ut information i området och även ersatt vår ”fiber” skylt med deras. Området ligger inom postort Björklinge men i
Tierp kommun, vilket vi tror är grunden till missförståndet. Området för Vendels Fiberförening definieras i söder av kommungränsen mellan Tierp och Uppsala. Det framgår också tydligt i vår ansökan.

FEL I UNT

I UNT:s artikel om Vendelfiber den 3 november 2015 framför man i ingressen felaktigt att Vendels Fiberförening skulle vara på gränsen till bankruttmässig. Det är fullkomligt fel! Man har missförstått det mesta.
Föreningen har en mycket stabil ekonomi och kommer att ha det under hela projektets gång. Det är mycket enkelt eftersom föreningen betalar utföraren först när aktuellt arbete är genomfört, till skillnad från andra föreningar där man själv oftast tar hela den finansiella risken. Det, som vi från föreningen har påtalat, är att det behövs en buffert i form av förskott från jordbruksverket eller finansiering på annat sätt för att täcka det tidsmässiga glappet mellan utbetalningar för bygget och inkommande bidrag.
Detta är ett generellt problem som gäller för ALLA fiberföreningar i det nya programmet.

I Heby och andra ställen har man redan byggt sina fibernät med pengar från det tidigare bredbandsprogrammet. Då var reglerna för utbetalningar av stöd mer gynnsamma i detta avseende. Vi i Vendel kan känna oss väldigt trygga i vårt upplägg. Vi tror att beslut i länsstyrelsen kommer att tas i december och att projektet skall vara igång efter tjällossningen. Totalt har vi kanske en fördröjning på ett par månader från den ursprungliga planen.

Artikeln i UNT

Konkurrensverket har invändningar mot Jordbruksverkets föreskrifter. Därför måste Jordbruksverket nu dra tillbaka sitt förslag, det medför att vi måste vänta ännu ett tag på beslut.

I artikeln står det att i mitten av november hoppas Jörgen Fransson tf chef för landsbygdsutvecklingsenheten på Jordbruksverket att jorbruksverket kan fatta beslut.

Lägesrapport oktober 2015.
Processen är något försenad beroende på att Jordbruksverket ännu inte är klara med bestämmelserna.
Vi i styrelsen ligger inte på latsidan för det, utan arbetar på.
//Styrelsen

Vad händer just nu?

Allt är inskickat till länstyrelsen så hänger det på Jordbruksverket och länsstyrelsen. Vi är beredda att köra igång så fort beslut om bidrag har tagits. Enligt senaste prognosen kan beslut tas tidigast i mitten av oktober eftersom de har blivit försenade i sitt arbete. Det är ingenting vi kan råda över utan alla fiberföreningar får snällt vänta. Vi återkommer med info så fort vi fått höra något mera.
Vi ligger inte på latsidan utan arbetar för fullt nästa del är att ta fram markavtalen, mera information om det kommer i slutet av augusti.
//Styrelsen

 

 

Vi har nu vida passerat minimi nivån på 255 anslutningsavtal. Vi har nu över 290 inkomna avtal. Vi har nu ett helt annat utgångsläge som är mycket positivt. Det har medfört att vi måste göra om projekteringen. Därför kan vi inte skriva under och returnera anslutningsavtalen. Först efter sommaren kan vi skriva under dem.

Dementi!

Det förekommer en del rykten om att kommunen kommer att bygga ut fibernätet i Vendel före 2020. Vi kan på mycket goda grunder avfärda dessa påståenden. Vendels Fiberförening har regelbundna kontakter med företrädare för kommunen och även med Lidén Data så vi vet vilka planerna är. Och Vendel är inte med i dessa planer! Kommunens mål är att nå 90% av medborgarna före 2020. Det betyder att 10% (däribland vendelborna) inte får fiber såvida man inte tar egna initiativ. Samtidigt känner vi mycket stark support från kommunen att driva fiberprojektet. Det vi gör ligger helt i linje med kommunens bredbandsstrategi.

 

Beslut att bygga bredband

Nu har EU beslutat att Sverige får satsa över 3 miljarder kr på utbyggnad av fiber på landsbygden. VFF har skickat in en ansökan om att använda delar av dessa pengar för att täcka 70% av kostnaderna.

Förhoppningsvis kommer länsstyrelsen att godkänna den någon gång i september. Sedan är det bara att börja gräva.

 

FEL I UNT

I UNT:s artikel om Vendelfiber den 3 november 2015 framför man i ingressen felaktigt att Vendels Fiberförening skulle vara på gränsen till bankruttmässig. Det är fullkomligt fel! Man har missförstått det mesta.
Föreningen har en mycket stabil ekonomi och kommer att ha det under hela projektets gång. Det är mycket enkelt eftersom föreningen betalar utföraren först när aktuellt arbete är genomfört, till skillnad från andra föreningar där man själv oftast tar hela den finansiella risken. Det, som vi från föreningen har påtalat, är att det behövs en buffert i form av förskott från jordbruksverket eller finansiering på annat sätt för att täcka det tidsmässiga glappet mellan utbetalningar för bygget och inkommande bidrag.
Detta är ett generellt problem som gäller för ALLA fiberföreningar i det nya programmet.

I Heby och andra ställen har man redan byggt sina fibernät med pengar från det tidigare bredbandsprogrammet. Då var reglerna för utbetalningar av stöd mer gynnsamma i detta avseende. Vi i Vendel kan känna oss väldigt trygga i vårt upplägg. Vi tror att beslut i länsstyrelsen kommer att tas i december och att projektet skall vara igång efter tjällossningen. Totalt har vi kanske en fördröjning på ett par månader från den ursprungliga planen.

Artikeln i UNT