Välkommen till Vendels fiberförening

Vendel 9/12-16

Som ni ser på bilden har grävningarna nu kommit gång på allvar för etapp1. Det är 3 grävlag som grävt och plöjt kanalisering till fastigheter i Husby, Hökby, Svartbäcke och Kläringe. Målet är att de första fastigheterna blir inkopplade med fiber innan Julafton.
 
Under rådande förhållande gissar vi att Etapp 2 kommer starta i mars 2017 men det är beroende på hur vintern blir. Markupplåtelseavtal för etapp 2 planeras skickas ut i månadsskiftet jan-febr 2017 till berörda markägare.
 
Tekniska förberedelser pågår även i telefonstationen i Husby som är navet i fiberutbyggnaden.
 
Grävningar och nedläggning av kanalisation kommer att fortsätta under hela vintern där det är praktiskt möjligt. Beroende på hur vintern blir med tjäle och snö kan det bli aktuellt med ett uppehåll i grävningsarbete i förstahand på egen tomt för fastighetsägare i etapp1 och 2. Om det blir uppehåll i grävning på egen tomt i etapp 1 och 2 behöver projektet återkomma med ett datum för när arbetet ska vara utfört senast, just nu är det datumet 15 maj 2017 men kan komma att ändras.
 
Till våren planeras för att antalet grävlag utökas beroende på hur vintern varit och hur projektet ligger till enligt nuvarande tidplan, se tidplanen under ”karta” här på hemsidan.
Mvh
Styrelsenfiber

Pressmeddelande  Vendel 1/12-16

Vendels Fiberförening och Zitius fibrerar landsbygden tillsammans

Ett väl utbyggt bredband är en grundförutsättning för att man, oavsett var man bor i landet, ska vara en del av det digitaliserade samhället.

Utifrån det har regeringen satt upp målet att 90 % av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till 100 Mbit/s till år 2020.

För att även hushåll och företag i Vendel ska ha åtkomst till den nya tekniken har man bildat en fiberförening. Den har tidigare ingått ett avtal med Zitius Service Delivery AB, ett bolag i Teliakoncernen, där Zitius arbetar för att se till att landsbygdshushållen i kommunen får fiber. I Vendels Fiberförening har ambitionen varit hög för att se till att så många medlemmar som möjligt ska få tillgång till fiber. Närmare 85% av hushållen har anmält intresse för att ansluta sin fastighet.    Nu är entreprenören med grävmaskiner på plats för att starta grävningarna innan tjälen slår till.

– Avtalet med Zitius är ett sätt för oss att få så många som möjligt av våra medlemmar att få alla de fördelar som fiberaslutning och digitaliseringen innebär. Detta är inte minst viktigt med tanke på framtidens kommunikationstjänster, som exempelvis vård och omsorg som blir alltmer digital”, säger Hans Eklund, vice ordförande i Vendels Fiberförening, i en kommentar.

-Vi är mycket stolta från föreningen att projektet nu är i gång på riktigt med grävning och fiberutrullning, fortsätter han. Att bo på landsbygden men ändå ha samma förutsättningar
till kommunikation som på större orter – det är livskvalitet!

-Stora delar av Sverige består av landsbygd och vi på Zitius tycker det är viktigt att oavsett om man bor på landsbygd eller i städer, att hushållen har möjlighet till fiber som möjliggör exempelvis en mycket bra bredbandsuppkoppling, säger Haval van Drumpt, Zitius VD.

-Med fiber från Zitius erbjuds kunderna en öppen fiberlösning med full valfrihet där alla tjänsteleverantörer konkurrerar på lika villkor, vilket vi tycker är mycket viktigt att kunna erbjuda våra kunder, fortsätter han.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans Eklund, Vice Ordförande Vendels Fiberförening
Tfn: 070-7647596, e
post: hans.eklund@karbyvendel.se

Anna Lyckner, Pressansvarig Zitius Service Delivery AB
Tfn: 070-302 76 83, e
post: anna.lyckner@zitius.com 

Detta är Vendels Fiberförening
Vendels Fiberförening  är en intresseorganisation för utbyggnad av fiberoptiska bredbandsnät i Vendel omfattande drygt 360 fastighetsanslutningar. Det geografiska området inbegriper ren landsbygd i den södra delen av Tierps kommun.

Detta är Zitius Service Delivery AB
Zitius är Sveriges största kommunikationsoperatör och erbjuder öppna nätlösningar för stadsnät, landsbygd, privata och allmännyttiga fastighetsbolag samt bostadsrättsföreningar och andra nätägare. Zitius har över 230 000 kontrakterade hushåll. Företagets öppna modell innebär full konkurrens och ger ett brett utbud av tjänster inom TV, bredband och telefoni från de starkaste leverantörerna. Zitius har sedan maj 2014 Telia Company som ägare.

 

Vendel 16 nov 2016

Grävarbetet i etapp 1a beräknas komma igång den här veckan. Det har varit problem med att få loss grävare, då jobben de har varit ute på tagit längre tid p g a att tjälen slagit till på sina håll. En grävare kommer dock att börja imorgon så smått.
Fiberbyrån har avvaktat att boka projektbesök då den myckna snön gjort att det inte är så lätt att se hur tomgrävningar skall utföras. Dock verkar det ju som om snön är på väg bort igen vilket är positivt.

Eltel har tagit fram en enkel anvisningen (ladda hem anvisning-gravning) i pdfför hur rören skall grävas ner på egen tomt.  När fastighetsägare är klar skickas mail enligt instruktionen. Observera att fastighetsägaren är ansvarig för att inga fornlämningar skadas. Om det finns sådana på sin egen tomt kan man se i FORNSÖK på Riksantikvarieämbetets hemsida www.raa.se Vid behov måste man söka tillstånd för grävning.

Vendel 3 nov 2016

Fiberbyrån med personal är utsedda av Eltel att kontakta fastighetsägarna för planering av schaktarbeten (grävning) på egen tomt. Fiberbyrån kommer i morgon fredag (4/11) påbörja kontaktbesöken av fastighetsägare i Etapp 1a. Fiberbyrån kommer kunna erbjuda Er hjälp med att utföra schaktarbeten på egen tomt om så önskas. Alternativet är att fastighetsägaren ansvarar och utför schaktarbetet på egen hand.

På måndag 7-november kommer 2 grävmaskiner påbörja schaktarbeten i Etapp1a.

.

Vad händer nu oktober 2016
Vi väntar fortfarande på grävtillstånd från länsstyrelsen. Dock har vi fått klartecken att gräva på de ställen som inte har kända fornlämningar. Länsstyrelsens fornlämningsgrupp skall titta närmare på de mer känsliga områdena i Husby kring telefonstationen och Ottarshögen innan vi får gräva där. Det kan tyvärr ta ett antal veckor.
Sen hoppas vi också på att få svar från Trafikverket angående förläggning utmed och under statliga vägar. Här får vi förlita oss på befintliga generella avtal som redan finns mellan Trafikverket och Skanova.
Eltel tidplanerar nu tillsammans med gräventreprenören den första grävningen i etapp 1, nu när vi vet lite mer om tillståndsläget. Vi håller nu tummarna för att vädret är med oss i år.
Vad händer sen

Nu startar förberedelserna för kommande etapper. Förhoppningsvis skall det gå lite snabbare och smidigare nu när vi snart får besked från länsstyrelsen. Naturligtvis måste vi även ha markupplåtelseavtal från de markägare som berörs av ledningsnätet i kommande etapper. För att underlätta kommunikationen mellan fastighetsägare/markupplåtare och Eltel har styrelsen utsett områdesansvariga. De kommer att skicka ut markupplåtelseavtal och tomtkartor för underskrift. Har du frågor eller synpunkter har du möjlighet att kontakta lämplig person i gruppen.

 

Vendel 23/10

Kabelutsättning för etapp 1a är klar. I nära anslutning till byggstart av etapp 1a kommer kabelutsättning för etapp 1b genomföras

Alla markägaravtal för etapp 1a har inkommit och för etapp 1b kommer de sista bli klara i nästa vecka. Tack alla markägare för all värdefull information och hjälp som inkommit.

På tisdag i nästa vecka har Länsstyrelsen möte och kommer prioritera projektets ärenden. Villkorat att projektet får ett positivt besked från Länsstyrelsen om att åtminstone  påbörja grävningsarbeten i de områden som inte direkt berörs av KML är planen att börja grävningarna senast 1november. Vi ber om ursäkt för den försening som drabbat projektet men tyvärr är det inget vi rår över.

Trafikverket har ställt några frågor vilket visar att handläggningen har påbörjats. Förhoppningen är att dom återkommer inom kort med ett godkännande.
//Styrelsen

 

 

Vendel 9/10-16

Vattenfall har genomfört kabelutsättning för sina kablar gällande etapp 1a (Husby, Svartbäcke och Kläringe). Telekablar (Skanova) genomför kabelutsättning kommande vecka, också gällande etapp 1a.

Kontakten med myndigheterna fortsätter där vi fortfarande inväntar godkännanden från Länsstyrelsen (KML) och Trafikverket.
Eltel kommer påbörja kontakten med fastighetsägare som inte är berörda av KML denna vecka, v41

Arbetet med markägaravtalen har gått framåt dock återstår några få avtal att få in.
//Styrelsen
//Styrelsen

Vendel 1/10-16

Planeringsarbetet fortsätter med oförminskad styrka.

Det börjar nu märkas i olika former att projektet närmar sig byggstart.  Eltel syns allt mer i bygden för att förbereda starten och kontrollera förutsättningarna för kommande etapper. Kabelutsättning av samtliga ledningsägare har begärts för etapp1a och förväntas vara genomfört senast 10 Oktober.

Kontakten med myndigheterna fortsätter där vi fortfarande inväntar godkännanden från  Länsstyrelsen (KML) och Trafikverket.

Några markägaravtal saknas ännu avseende etapp1a och etapp 1b. Planen är att avtalen inkommer inom kort.

VFF har fått den första utbetalningen från landsbygdsprogrammet (EU-bidrag) av Jordbruksverket vilket också varit en mycket viktig ”milstolpe” i projektet att passera.

Mvh Styrelsen

Vendel 21 sep

Planeringen av byggstart fortsätter planenligt. För att kunna börja med etapp1a (Husby, Svartbäcke) återstår att få tillbaka ca 2/3 av markavtalen. Markägare som ännu inte skickat in markavtalen för etapp 1a kommer kontaktas inom kort. Från myndighetssidan återstår godkännande från Länsstyrelsen gällande KML (Kultur Miljö Lagen), Tierps Kommun avseende strandskydd vid Husbybäcken och Trafikverket gällande vägundergångar. Byggstart kan ske när godkännande och samtliga markägaravtal inkommit gällande etapp 1a. Planen är att kunna starta i mitten av oktober villkorat att myndigheterna givit sina medgivanden samt att alla markägaravtalen för etappen inkommit. I början av oktober kommer Eltel att söka kontakt med fastighetsägare i etapp 1a för ett första planeringssamtal.

Vendel 16 sep-16

Nu har hjulen börjat rulla ordentligt. VFF, Zitius och Eltel har en hel del projektmöten inbokade. Nästa är den 20 sep. Efter det mötet kommer lite mera info om hur läget ser ut just nu.

Vendel 16 dec – 16

Grävningarna har fortsatt med oförminskad styrka denna vecka (50) i Hökby, Svartbäcke och Kläringe området. Även grävning på egna fastigheter fortsätter där det är praktiskt möjligt och tjälen inte gör arbetet omöjligt. I dagsläget är det ca 15-20st som grävt på egen tomt i Etapp1. Alla fastighetsägare i Etapp1 ska nu haft minst 1 projekteringsbesök. Gällande projekteringsbesök för etapp 2 får vi återkomma längre fram då det beror på hur vädret utvecklar sig.
Blåsning av fiber beräknas kunna starta i början på v51 och därefter följer installation i fastighet och målet är fortsatt att någon av fastigheterna ska anslutas med fiber före jul.

 

 

Vendels fiberförening har sökt och fått beviljat stöd från
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg

Zitius

Läs presentationen från Zitius HÄR

“Att bo på landsbygden men ändå ha samma förutsättningar
till kommunikation som på större orter – det är livskvalitet!”

I mitten av sommaren 2013 samlades över 100 personer i Vendels byggdegård för att lyssna till Hans Eklund och inbjudna gäster.

Hans berättade om de första förstudierna han hade gjort om att dra fiber i Vendel. En interimstyrelse bildades.
På mötet den 30/9 2013 är det nu bestämt att vi kommer att gå vidare och bilda Vendels fiberförening som har i uppdrag att samla in alla namn på de som är intresserade av att dra fiber in till sina fastigheter.

Information om arbetet kommer att komma på denna hemsida.

Melemsavgift 2015

Vill du bli medlem?
Anmäl dig HÄR!